Skróy klawiszowe w systemie Windows 7


Skróty klawiaturowe łatwego dostępu

KlawiszeFunkcja
Prawy Shift przez osiem sekund Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze filtru
CTRL+C Skopiować.
Lewy Alt+lewy Shift+PrtScn (lub PrtScn) Włączenie lub wyłączenie funkcji Duży kontrast
Lewy Alt+lewy Shift+Num Lock Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze myszy
Shift pięć razy Włączenie lub wyłączenie funkcji Klawisze trwałe
Klawisz logo Windows+U Otwarcie Centrum ułatwień dostępuOgólne skróty klawiaturowe
KlawiszeFunkcja
F1 Wyświetlenie Pomocy
CTRL+C(lub Ctrl+Insert) Skopiowanie zaznaczonego elementu
Ctrl+X Wycięcie zaznaczonego elementu
Ctrl+V (lub Shift+Insert) Wklejenie zaznaczonego elementu
Ctrl+Z Cofnięcie akcji
Ctrl+Y Ponowne wykonanie akcji
Delete(lub Ctrl+D) Ponowne wykonanie akcji
Shift+Delete Usunięcie zaznaczonego elementu bez przenoszenia go najpierw do Kosza
F2 Zmiana nazwy wybranego elementu
Ctrl+strzałka w prawo Przeniesienie kursora na początek następnego wyrazu
Ctrl+strzałka w lewo Przeniesienie kursora na początek poprzedniego wyrazu
Ctrl+strzałka w dół Przeniesienie kursora na początek następnego akapitu
Ctrl+strzałka w górę Przeniesienie kursora na początek poprzedniego akapitu
Ctrl+Shift z klawiszem strzałki Zaznaczenie bloku tekstu
Shift z dowolnym klawiszem strzałki Zaznaczenie kilku elementów w oknie lub na pulpicie albo zaznaczenie tekstu w dokumencie
Ctrl z dowolnym klawiszem strzałki+Spacja Zaznaczenie wielu pojedynczych elementów w oknie lub na pulpicie
Ctrl+A Zaznaczenie wszystkich elementów w dokumencie lub oknie
F3 Wyszukanie pliku lub folderu
Alt+F4 Zamknięcie aktywnego elementu lub zakończenie pracy z aktywnym programem
Alt+Spacja Otwarcie menu skrótów aktywnego okna
Ctrl+F4 Zamknięcie aktywnego dokumentu (w programach, w których może być jednocześnie otwartych wiele dokumentów)
Alt+Tab Przełączanie między otwartymi elementami
Ctrl+Alt+Tab Przełączanie się między otwartymi elementami przy użyciu klawiszy strzałek
Ctrl+kółko przewijania myszy Zmiana rozmiaru ikon na pulpicie
Ctrl+Klawisz logo Windows+Tab Przechodzenie między programami na pasku zadań za pomocą klawiszy strzałek - przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3W Aero
Alt+Esc Przechodzenie między elementami w kolejności, w której zostały otwarte
F6 Przechodzenie między kolejnymi elementami okna lub pulpitu
F4 Wyświetlenie listy paska adresu w Eksploratorze Windows
Shift+F10 Wyświetlenie menu skrótów wybranego elementu
Ctrl+Esc Otwarcie menu Start
Alt+podkreślona litera Wyświetlenie odpowiedniego menu
Alt+podkreślona litera Wykonanie polecenia menu (lub innego podkreślonego polecenia)
F10 Uaktywnienie paska menu w aktywnym programie
Strzałka w prawo Otwarcie następnego menu z prawej strony lub otwarcie podmenu
Strzałka w lewo Otwarcie następnego menu z lewej strony lub zamknięcie podmenu
F5 (lub Ctrl+R) Odświeżenie aktywnego okna
Alt+strzałka w górę Wyświetlenie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej w Eksploratorze Windows
Esc Anulowanie bieżącego zadania
Ctrl+Shift+Esc Otwarcie Menedżera zadań
Shift podczas wkładania dysku CD Uniknięcie automatycznego odtwarzania dysku CD
Lewy Alt+Shift Przełączanie języka, gdy jest włączonych wiele języków
Ctrl+Shift Przełączanie układu klawiatury, gdy jest włączonych wiele układów klawiatury
Lewy lub prawy Ctrl+Shift Zmiana kierunku czytania tekstu w językach pisanych od prawej do lewejSkróty klawiaturowe w oknach dialogowych
KlawiszeFunkcja
Ctrl+Tab Przejście do następnej karty
Ctrl+Shift+Tab Przejście do poprzedniej karty
Tab Przejście do następnej opcji
Shift+Tab Przejście do poprzedniej opcji
Alt+podkreślona litera Wykonanie polecenia lub wybranie opcji skojarzonej z tą literą
Enter Zastępuje kliknięcie myszy w przypadku wielu wybranych poleceń
Spacja Zaznaczenie lub wyczyszczenie pola wyboru, jeśli aktywna opcja jest polem wyboru
Klawisze strzałek Zaznaczenie przycisku, jeśli aktywna opcja jest grupą przycisków opcji
F1 Wyświetlenie Pomocy
F4 Wyświetlenie elementów na aktywnej liście
Backspace Otwarcie folderu znajdującego się o jeden poziom wyżej, jeśli w oknie dialogowym Zapisywanie jako lub Otwieranie jest zaznaczony folder


Skróty klawiaturowe z klawiszem logo Windows
KlawiszeFunkcja
Klawisz logo Windows Otwarcie lub zamknięcie menu Start.
Klawisz logo Windows+Pause Wyświetlenie okna dialogowego Właściwości systemu.
Klawisz logo Windows+D Wyświetlenie pulpitu.
Klawisz logo Windows+M Zminimalizowanie wszystkich okien.
Klawisz logo Windows+Shift+M Przywrócenie zminimalizowanych okien na pulpit.
Klawisz logo Windows+E Otwarcie folderu Komputer.
Klawisz logo Windows+F Wyszukiwanie pliku lub folderu.
Ctrl+Klawisz logo Windows+F Wyszukiwanie komputerów (jeśli użytkownik pracuje w sieci).
Klawisz logo Windows+L Zablokowanie komputera lub przełączenie użytkowników.
Klawisz logo Windows+R Otwarcie okna dialogowego Uruchamianie.
Klawisz logo Windows+T Przechodzenie między programami na pasku zadań.
Klawisz logo Windows+numer Uruchomienie programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer. Jeśli program już jest uruchomiony, nastąpi przełączenie do tego programu.
Shift+Klawisz logo Windows+numer Uruchomienie nowego wystąpienia programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer.
Alt+Klawisz logo Windows+numer Otwarcie listy szybkiego dostępu programu przypiętego do paska zadań na miejscu wskazywanym przez dany numer.
Klawisz logo Windows+Tab Przechodzenie między programami na pasku zadań przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3W Aero.
Ctrl+Klawisz logo Windows+Tab Przechodzenie między programami na pasku zadań za pomocą klawiszy strzałek - przy użyciu funkcji Przerzucanie okien 3W Aero.
Ctrl+Klawisz logo Windows+B Przełączenie do programu, który wyświetlił komunikat w obszarze powiadomień.
Klawisz logo Windows+spacja Wyświetlenie podglądu pulpitu.
Klawisz logo Windows+strzałka w górę Zmaksymalizowanie okna.
Klawisz logo Windows+strzałka w lewo Zmaksymalizowanie okna do lewej strony ekranu.
Klawisz logo Windows+strzałka w prawo Zmaksymalizowanie okna do prawej strony ekranu.
Klawisz logo Windows+strzałka w dół Zminimalizowanie okna.
Klawisz logo Windows+Home Zminimalizowanie wszystkich okien oprócz aktywnego okna.
Klawisz logo Windows+Shift+strzałka w górę Rozciągnięcie okna między górną a dolną częścią ekranu.
Klawisz logo Windows+Shift+strzałka w lewo lub strzałka w prawo Przeniesienie okna z jednego monitora na drugi.
Klawisz logo Windows+P Wybranie trybu wyświetlania prezentacji.
Klawisz logo Windows+G Przechodzenie między gadżetami.
Klawisz logo Windows+U Otwarcie Centrum ułatwień dostępu.
Klawisz logo Windows+X Otwarcie Centrum mobilności w systemie Windows.


Skróty klawiaturowe Eksploratora Windows
KlawiszeFunkcja
Ctrl+N Otwarcie nowego okna.
Ctrl+W Zamknięcie bieżącego okna
Ctrl+Shift+N Utworzenie nowego folderu
End Wyświetlenie dolnej części aktywnego okna
Home Wyświetlenie górnej części aktywnego okna
F11 Zmaksymalizowanie lub zminimalizowanie aktywnego okna
Ctrl+kropka (.) Obracanie obrazu zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Ctrl+przecinek (,) Obracanie obrazu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Num Lock+gwiazdka (*) na klawiaturze numerycznej Wyświetlenie wszystkich podfolderów w wybranym folderze
Num Lock+znak plus (+) na klawiaturze numerycznej Wyświetlenie zawartości wybranego folderu
Num Lock+znak minus (-) na klawiaturze numerycznej Zwinięcie wybranego folderu
Strzałka w lewo Zwinięcie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest rozwinięte), czyli wybranie folderu nadrzędnego
Alt+Enter Otwarcie okna dialogowego Właściwości dla wybranego elementu
Alt+P Wyświetlenie okienka podglądu
Alt+strzałka w lewo Wyświetlenie poprzedniego folderu
Backspace Wyświetlenie poprzedniego folderu
Strzałka w prawo Wyświetlenie bieżącego zaznaczenia (jeśli jest zwinięte), czyli wybranie pierwszego podfolderu
Alt+strzałka w prawo Wyświetlenie następnego folderu
Alt+strzałka w górę Wyświetlenie folderu nadrzędnego
Ctrl+Shift+E Wyświetlenie wszystkich folderów nadrzędnych danego folderu
Ctrl+kółko przewijania myszy Zmiana rozmiaru i wyglądu ikon plików i folderów
Alt+D Wybranie paska adresu
Ctrl+E Wybranie pola wyszukiwania
Ctrl+F Wybranie pola wyszukiwania


Skróty klawiaturowe dotyczące paska zadań
KlawiszeFunkcja
Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań Otwarcie programu lub szybkie otwarcie kolejnego wystąpienia tego programu
Ctrl+Shift+kliknięcie przycisku na pasku zadań Otwarcie programu jako administrator
Shift+kliknięcie prawym przyciskiem myszy przycisku na pasku zadań Wyświetlenie menu Okno dla programu
Shift+kliknięcie prawym przyciskiem myszy grupy przycisków na pasku zadań Wyświetlenie menu Okno dla grupy
Ctrl+kliknięcie grupy przycisków na pasku zadań Cykliczne przełączanie między oknami w grupie


Skróty klawiaturowe programu Lupa
KlawiszeFunkcja
Klawisz logo Windows+znak plus (+) lub znak minus (-) Powiększenie lub pomniejszenie
Ctrl+Alt+Spacja Podgląd pulpitu w trybie pełnoekranowym
Ctrl+Alt+F Przełączenie do trybu pełnoekranowego
Ctrl+Alt+L Przełączenie do trybu lupy
Ctrl+Alt+D Przełączenie do trybu zadokowanego
Ctrl+Alt+I Odwrócenie kolorów
Ctrl+Alt+klawisze strzałek Przesunięcie w kierunku określonym klawiszami strzałek
Ctrl+Alt+R Zmiana rozmiaru lupy
Klawisz logo Windows+znak plus (+) lub znak minus (-)+Esc Zakończenie programu Lupa


Skróty klawiaturowe programu Podłączanie pulpitu zdalnego
KlawiszeFunkcja
Alt+Page Up Przechodzenie między programami od lewej do prawej.
Alt+Page Down Przechodzenie między programami od prawej do lewej.
Alt+Insert Przechodzenie między programami w kolejności ich uruchomienia.
Alt+Home Wyświetlenie menu Start.
Ctrl+Alt+Break Przełączanie między oknem a pełnym ekranem.
Ctrl+Alt+End Wyświetlenie okna dialogowego Zabezpieczenia systemu Windows.
Alt+Delete Wyświetlenie menu systemowego.
Ctrl+Alt+znak minus (-) na klawiaturze numerycznej Umieszczenie kopii aktywnego okna na ekranie klienta w schowku serwera terminali (pełni tę samą funkcję co naciśnięcie klawiszy Alt+PrtScn na komputerze lokalnym).
Ctrl+Alt+znak plus (+) na klawiaturze numerycznej Umieszczenie kopii całego obszaru okna klienta w schowku serwera terminali (pełni tę samą funkcję co naciśnięcie klawisza PrtScn na komputerze lokalnym).
Ctrl+Alt+strzałka w prawo Przejście od formantów Pulpitu zdalnego do formantu w programie-hoście (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Ten skrót jest przydatny, gdy formanty Pulpitu zdalnego są osadzone w innym programie (programie hosta).
Ctrl+Alt+strzałka w lewo Przejście od formantów Pulpitu zdalnego do formantu w programie-hoście (na przykład przycisku lub pola tekstowego). Ten skrót jest przydatny, gdy formanty Pulpitu zdalnego są osadzone w innym programie (programie hosta).

Google AdSense