Skróty klawiaturowe w programie Excel 2003

Kombinacje klawiszy skrótów z klawiszem Ctrl

KlawiszeFunkcja
Ctrl + PgDn Przełącza między kartami arkusza od lewej do prawej.
Ctrl + PgUp Przełącza między kartami arkusza od prawej do lewej.
Ctrl + Shift + & Stosuje obramowanie konturowe do zaznaczonych komórek.
Ctrl + Shift_ Usuwa obramowanie konturowe z zaznaczonych komórek.
Ctrl + Shift + ~ Stosuje format liczbowy Ogólne.
Ctrl + Shift + $ Stosuje format walutowy z dwoma miejscami po przecinku (liczby ujemne są umieszczane w nawiasach).
Ctrl + Shift + % Stosuje format procentowy bez miejsc po przecinku.
Ctrl + Shift + ^ Stosuje format naukowy z dwoma miejscami po przecinku.
Ctrl + Shift + # Stosuje format daty z dniem, miesiącem i rokiem.
Ctrl + Shift + @ Stosuje format czasu z godziną i minutami.
Ctrl + Shift + ! Stosuje format liczbowy z dwoma miejscami po przecinku, separatorem tysięcy i znakiem minus (-) w przypadku wartości ujemnych.
Ctrl + Shift + * Zaznacza bieżący obszar wokół aktywnej komórki (obszar danych otoczony pustymi wierszami i pustymi kolumnami). W tabeli przestawnej zaznacza cały raport w formie tabeli przestawnej.
Ctrl + Shift + : Wstawia bieżącą godzinę.
Ctrl + Shift + " Kopiuje wartość z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.
Ctrl + Shift + plus ( + ) Wyświetla okno dialogowe Wstawianie w celu wstawienia pustych komórek.
Ctrl + minus (-) Wyświetla okno dialogowe Usuwanie w celu usunięcia zaznaczonych komórek.
Ctrl + ; Wstawia bieżącą datę.
Ctrl + ` Przełącza między wyświetlaniem wartości komórek oraz formuł w arkuszu.
Ctrl + ' Kopiuje formułę z komórki nad aktywną komórką do komórki lub paska formuły.
Ctrl + 1 Wyświetla okno dialogowe Formatowanie komórek.
Ctrl + 2 Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.
Ctrl + 3 Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.
Ctrl + 4 Stosuje lub usuwa podkreślenie.
Ctrl + 5 Stosuje lub usuwa przekreślenie.
Ctrl + 6 Przełącza między ukrywaniem a wyświetlaniem obiektów.
Ctrl + 8 Wyświetla lub ukrywa symbole konspektu.
Ctrl + 9 Ukrywa zaznaczone wiersze.
Ctrl + 0 Ukrywa zaznaczone kolumny.
Ctrl + A Zaznacza cały arkusz. Jeśli arkusz zawiera dane, użycie klawiszy CTRL + A powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy CTRL + A powoduje zaznaczenie całego arkusza. Gdy punkt wstawiania znajduje się po prawej stronie nazwy funkcji w formule, wyświetla okno dialogowe Argumenty funkcji.Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + A wstawia nazwy argumentów i nawiasy, jeśli punkt wstawiania znajduje się na prawo od nazwy funkcji w formule.
Ctrl + B Stosuje lub usuwa formatowanie pogrubione.
Ctrl + C Kopiuje zaznaczone komórki.
Ctrl + D Używa polecenia Wypełnij w dół w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się najwyżej w zaznaczonym zakresie do komórek znajdujących się poniżej.
Ctrl + E Dodaje więcej wartości do aktywnej kolumny przy użyciu danych otaczających tę kolumnę.
Ctrl + F Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Znajdowanie. Kombinacja klawiszy Shift + F5 również wyświetla tę kartę, natomiast kombinacja Shift + F4 powtarza ostatnią akcję Znajdź. Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + F otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.
Ctrl + G Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do.Naciśnięcie klawisza F5 także wyświetla to okno dialogowe.
Ctrl + H Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Znajdowanie i zamienianie z wybraną kartą Zamienianie.
Ctrl + I Stosuje lub usuwa formatowanie z użyciem kursywy.
Ctrl + K Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Wstawianie hiperłącza dla nowych hiperłączy lub Edytowanie hiperłącza dla zaznaczonych istniejących hiperłączy.
Ctrl + L Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.
Ctrl + N Tworzy nowy, pusty skoroszyt.
Ctrl + O Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Otwieranie w celu otwarcia lub odnalezienia pliku. Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + O zaznacza wszystkie komórki zawierające komentarze.
Ctrl + P Wyświetla kartę Drukuj w elemencie Microsoft Office Backstage. Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + P otwiera okno dialogowe Formatowanie komórek z wybraną kartą Czcionka.
Ctrl + Q Wyświetla opcje funkcji Szybka analiza dla danych, jeśli komórki zawierające dane zostały zaznaczone.
Ctrl + R Używa polecenia Wypełnij w prawo w celu skopiowania zawartości komórek oraz ich formatowania z komórki znajdującej się na lewym końcu zaznaczonego zakresu do komórek znajdujących się na prawo od niej.
Ctrl + S Zapisuje aktywny plik z bieżącą nazwą, w bieżącej lokalizacji i w bieżącym formacie.
Ctrl + T Wyświetla okno dialogowe Tworzenie tabeli.
Ctrl + U Stosuje lub usuwa podkreślenie. Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + U rozwija lub zwija pasek formuły.
Ctrl + V Wstawia zawartość Schowka w miejscu, w którym znajduje się punkt wstawiania, zastępując ewentualne zaznaczenie. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki. Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + V wyświetla okno dialogowe Wklejanie specjalne. Funkcja dostępna tylko po wycięciu lub skopiowaniu obiektu, tekstu albo zawartości komórki w arkuszu lub innym programie.
Ctrl + W Zamyka okno zaznaczonego skoroszytu.
Ctrl + X Wycina zaznaczone komórki.
Ctrl + Y Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe.
Ctrl + Z Używa polecenia Cofnij w celu cofnięcia ostatniego polecenia lub usunięcia ostatniego wpisu.


Klawisze funkcyjne
KlawiszeFunkcja
F1 Wyświetla okienko zadań Pomoc programu Excel. Kombinacja klawiszy Ctrl + F1 wyświetla lub ukrywa wstążkę. Kombinacja klawiszy Alt + F1 tworzy wykres osadzony na podstawie danych w bieżącym zakresie. Kombinacja klawiszy Alt + Shift + F1 wstawia nowy arkusz.
F2 Rozpoczyna edytowanie aktywnej komórki i umieszcza punkt wstawiania na końcu zawartości komórki. Przenosi także punkt wstawiania na pasek formuły, gdy edytowanie w komórce jest wyłączone. Kombinacja klawiszy Shift + F2 pozwala dodać lub edytować komentarz komórki. Kombinacja klawiszy Ctrl + F2 wyświetla obszar drukowania na karcie Drukuj w elemencie Backstage.
F3 Wyświetla okno dialogowe Wklejanie nazwy. Funkcja dostępna tylko wtedy, gdy w skoroszycie zostały zdefiniowane nazwy (karta Formuły, grupa Nazwy zdefiniowane, przycisk Definiuj nazwę). Kombinacja klawiszy Shift + F3 wyświetla okno dialogowe Wstawianie funkcji.
F4 Powtarza ostatnie polecenie lub akcję, o ile to możliwe. Po zaznaczeniu w formule odwołania do komórki lub zakresu klawisz F4 umożliwia cykliczne przełączanie wszystkich kombinacji odwołań względnych i bezwzględnych. Kombinacja klawiszy Ctrl + F4 zamyka okno zaznaczonego skoroszytu. Kombinacja klawiszy Alt + F4 zamyka program Excel.
F5 Powoduje wyświetlenie okna dialogowego Przechodzenie do. Kombinacja klawiszy Ctrl + F5 przywraca rozmiary okna zaznaczonego skoroszytu.
F6 Przełącza między kontrolkami arkusza, wstążki, okienka zadań i powiększania. W podzielonym arkuszu (menu Widok, polecenia Zarządzaj tym oknem, Zablokuj okienka, Podziel okno) klawisz F6 uwzględnia okienka podziału podczas przełączania między okienkami a obszarem wstążki. Kombinacja klawiszy Shift + F6 przełącza między arkuszem, kontrolkami powiększania, okienkiem zadań a wstążką. Kombinacja klawiszy Ctrl + F6 powoduje przejście do następnego okna skoroszytu, jeśli jest otwarte więcej niż jedno okno.
F7 Wyświetla okno dialogowe Pisownia, aby sprawdzić pisownię w aktywnym arkuszu lub zaznaczonym zakresie. Kombinacja klawiszy Ctrl + F7 wykonuje polecenie Przenieś w oknie skoroszytu, jeśli nie jest zmaksymalizowane. Należy użyć klawiszy strzałek, aby przenieść okno, a po zakończeniu nacisnąć klawisz Enter lub Esc, aby anulować.
F8 Włącza lub wyłącza tryb rozszerzania. W trybie rozszerzania w wierszu stanu pojawia się tekst Rozszerzone zaznaczenie, a klawisze strzałek powodują rozszerzenie zaznaczenia. Kombinacja klawiszy Shift + F8 umożliwia dodanie niesąsiadujących komórek lub zakresów do zaznaczonych komórek za pomocą klawiszy strzałek. Kombinacja klawiszy Ctrl + F8 wykonuje polecenie Rozmiar (w menu Sterowanie okna skoroszytu), jeśli skoroszyt nie jest zmaksymalizowany. Kombinacja klawiszy Alt + F8 powoduje wyświetlenie okna dialogowego Makro, służącego do tworzenia, uruchamiania, edytowania lub usuwania makra.
F9 Oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach. Kombinacja klawiszy Shift + F9 oblicza aktywny arkusz. Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + F9 oblicza wszystkie arkusze we wszystkich otwartych skoroszytach bez względu na to, czy zmieniły się od ostatniego obliczenia. Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + Shift + F9 ponownie sprawdza formuły zależne, a następnie oblicza wszystkie komórki we wszystkich otwartych skoroszytach, łącznie z komórkami nieoznaczonymi jako wymagające obliczenia. Kombinacja klawiszy Ctrl + F9 minimalizuje okno skoroszytu do ikony.
F10 Włącza lub wyłącza wyświetlanie porad dotyczących klawiszy. (Naciśnięcie klawisza Alt działa identycznie). Kombinacja klawiszy Shift + F10 wyświetla menu skrótów dla zaznaczonego elementu. Kombinacja klawiszy Alt + Shift + F10 wyświetla menu lub komunikat przycisku Sprawdzanie błędów. Kombinacja klawiszy Ctrl + F10 maksymalizuje lub przywraca okno zaznaczonego skoroszytu.
F11 Tworzy wykres na podstawie danych w bieżącym zakresie w osobnym arkuszu wykresu. Kombinacja klawiszy Shift + F11 wstawia nowy arkusz. Kombinacja klawiszy Alt + F11 otwiera edytor języka Microsoft Visual Basic For Applications, w którym można utworzyć makro, używając języka Visual Basic for Applications (VBA).
F12 Wyświetla okno dialogowe Zapisywanie jako.Inne przydatne klawisze skrótów
KlawiszeFunkcja
Alt Wyświetla na wstążce porady dotyczące klawiszy (nowe skróty). Na przykład
Sekwencja klawiszy Alt, W, P przełącza arkusz do widoku układu strony.
Sekwencja klawiszy Alt, W, L przełącza arkusz do widoku normalnego.
Sekwencja klawiszy Alt, W, I przełącza arkusz do widoku podglądu podziału stron.
Klawisze strzałek Umożliwiają przejście o jedną komórkę w górę, w dół, w prawo lub w lewo w arkuszu.
Kombinacja klawiszy Ctrl + klawisz strzałki powoduje przejście do krawędzi bieżącego obszaru danych w arkuszu.
Kombinacja klawiszy Shift + klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie o jedną komórkę.
Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + klawisz strzałki rozszerza zaznaczenie do ostatniej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub w tym samym wierszu co aktywna komórka, a jeśli następna komórka jest pusta, rozszerza zaznaczenie do następnej niepustej komórki.
Klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo powoduje zaznaczenie karty po lewej lub po prawej, jeśli jest zaznaczona wstążka. Jeśli podmenu jest otwarte lub zaznaczone, te klawisze strzałek przełączają między menu głównym i podmenu. Jeśli jest zaznaczona karta wstążki, klawisze te służą do nawigacji między przyciskami kart.
Klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę wybiera następne lub poprzednie polecenie, jeśli menu lub podmenu jest otwarte. Jeśli jest wybrana karta wstążki, za pomocą tych klawiszy można poruszać się w dół lub w górę grupy opcji na karcie. W oknie dialogowym klawisze strzałek powodują przechodzenie między opcjami na otwartej liście rozwijanej lub między opcjami w grupie opcji. Klawisz Strzałka w dół lub kombinacja klawiszy Alt + strzałka w dół otwiera zaznaczoną listę rozwijaną.
Backspace Usuwa jeden znak na lewo od kursora w pasku formuły.
Usuwa również zawartość aktywnej komórki.
W trybie edycji komórki usuwa znak na lewo od punktu wstawiania.
Delete Usuwa zawartość zaznaczonych komórek (dane i formuły) bez wpływu na format komórek i komentarze.
W trybie edycji komórki usuwa znak na prawo od punktu wstawiania.
End Klawisz End włącza i wyłącza tryb kończenia. W trybie kończenia można nacisnąć klawisz strzałki, aby przejść do kolejnej niepustej komórki w tej samej kolumnie lub tym samym wierszu, w których znajduje się komórka aktywna. Tryb kończenia jest wyłączany automatycznie po naciśnięciu klawisza strzałki. Przed kolejnym naciśnięciem klawisza strzałki należy ponownie nacisnąć klawisz End. Informacja o włączonym trybie kończenia jest widoczna na pasku stanu. Jeśli komórki są puste, naciśnięcie klawisza End, a następnie klawisza strzałki, powoduje przejście do ostatniej komórki w danym wierszu lub danej kolumnie. Klawisz End zaznacza też ostatnie polecenie z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne. Kombinacja klawiszy Ctrl + End powoduje przejście do ostatniej komórki w arkuszu, najniższego używanego wiersza i ostatniej używanej kolumny. Jeśli kursor znajduje się w pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl + End powoduje przeniesienie kursora na koniec tekstu.Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + End rozszerza zaznaczenie do ostatniej używanej komórki w arkuszu (prawego dolnego rogu). Jeśli kursor znajduje się w pasku formuły, naciśnięcie klawiszy Ctrl + Shift + End powoduje zaznaczenie całego tekstu w pasku formuły od położenia kursora do końca - nie ma to wpływu na wysokość paska formuły.
Enter Kończy wprowadzanie tekstu w komórce lub pasku formuły i zaznacza komórkę poniżej (domyślnie). W formularzu danych powoduje przejście do pierwszego pola w następnym rekordzie. Otwiera wybrane menu (klawisz F10 uaktywnia pasek menu) lub wykonuje akcję wybranego polecenia. W oknie dialogowym wykonuje akcję domyślnego przycisku polecenia (przycisk z pogrubionym konturem, najczęściej przycisk OK). Kombinacja klawiszy Alt + Enter rozpoczyna nowy wiersz w tej samej komórce. Kombinacja klawiszy Ctrl + Enter wypełnia zaznaczony zakres komórek bieżącym wpisem. Kombinacja klawiszy Shift + Enter kończy wprowadzanie tekstu w komórce i zaznacza komórkę powyżej.
Esc Anuluje wpis w komórce lub pasku formuły. Zamyka otwarte menu, podmenu, okno dialogowe lub okno komunikatu. Zamyka również tryb pełnoekranowy, jeśli go zastosowano, i przywraca normalny tryb ekranu w celu ponownego wyświetlenia wstążki i paska stanu.
Strona główna Powoduje przejście na początek wiersza w arkuszu. Powoduje przejście do komórki w lewym górnym rogu okna, jeśli tryb Scroll Lock jest włączony. Powoduje także wybranie pierwszego polecenia z menu, jeśli menu lub podmenu jest widoczne. Kombinacja klawiszy Ctrl + Home powoduje przejście na początek arkusza. Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + Home rozszerza zaznaczenie komórek do początku arkusza.
Page Down Powoduje przejście o jeden ekran w dół w arkuszu. Kombinacja klawiszy Alt + Page Down powoduje przejście o jeden ekran w prawo w arkuszu. Kombinacja klawiszy Ctrl + Page Down powoduje przejście do następnego arkusza w skoroszycie.Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + Page Down zaznacza bieżący i następny arkusz w skoroszycie.
Page Up Powoduje przejście o jeden ekran w górę w arkuszu. Kombinacja klawiszy Alt + Page Up powoduje przejście o jeden ekran w lewo w arkuszu. Kombinacja klawiszy Ctrl + Page Up powoduje przejście do poprzedniego arkusza w skoroszycie. Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + Page Up zaznacza bieżący i poprzedni arkusz w skoroszycie.
Spacja W oknie dialogowym wykonuje akcję zaznaczonego przycisku albo zaznacza lub czyści pole wyboru. Kombinacja klawiszy Ctrl + spacja zaznacza całą kolumnę w arkuszu. Kombinacja klawiszy Shift + spacja zaznacza cały wiersz w arkuszu. Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + spacja zaznacza cały arkusz.
Jeśli arkusz zawiera dane, kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru. Powtórne naciśnięcie klawiszy Ctrl + Shift + spacja powoduje zaznaczenie bieżącego obszaru i jego wierszy podsumowań. Naciśnięcie klawiszy Ctrl + Shift + spacja po raz trzeci powoduje zaznaczenie całego arkusza.
Jeśli jest zaznaczony obiekt, naciśnięcie klawiszy Ctrl + Shift + spacja powoduje zaznaczenie wszystkich obiektów w arkuszu.
Kombinacja klawiszy Alt + spacja wyświetla menu Sterowanie okna programu Excel.
Tab Powoduje przejście o jedną komórkę w prawo w arkuszu. Powoduje przejście między odblokowanymi komórkami w chronionym arkuszu. Powoduje przejście do następnej opcji lub grupy opcji w oknie dialogowym. Kombinacja klawiszy Shift + Tab powoduje przejście do poprzedniej komórki w arkuszu lub do poprzedniej opcji w oknie dialogowym. Kombinacja klawiszy Ctrl + Tab powoduje przejście do następnej karty w oknie dialogowym. Kombinacja klawiszy Ctrl + Shift + Tab powoduje przejście do poprzedniej karty w oknie dialogowym.


Google AdSense